หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา บริการ ลูกค้าของเรา ติดต่อ-สอบถาม


งานพิเศษ
        บริษัทฯ จะจัดให้มีทีมงานพิเศษเพื่อช่วยให้เสริมการปฎิบัติงานให้มีประภาพยิ่งขึ้น เช่น ทีมงานตรวจสอบที่เกิดเหตุและตรวจสอบลายนิ้วมือ ทีมงานสืบสวนติดตามคนร้ายเมื่อมีเหตุมีอาวุธ หรือเมื่อมีเหตุเกิดขึ้นที่หน่วยงาน นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้ว่าจ้างและพนักงาน เช่น สนับสนุนสิ่งของ หรือจัดพนักงานให้บริการเสริมแก่ผู้จ้างในการจัดงานขึ้นปีใหม่,งานวันเด็ก หรืองานพิเศษอื่นๆ มอบของขวัญให้กับพนักงาน ประกาศพนักงานดีเด่น เป็นต้น
        สุดท้ายของการดำเนินงานทั้งหมดของบริษัทฯ เป็นไปเพื่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าเป็นหลักสำคัญ โดยบริษัทฯ จะจัดให้มีการส่งแบบสอบถามประเมินผลงานการปฎิบัติหน้าที่ของพนักงานประจำเดือน เพื่อพัฒนาการบริหารและการให้บริการที่ดียิ่งขึ้นไป

        บริการหลังการขาย
        1.การสับเปลี่ยนพนักงาน ผู้ว่าจ้างสามารถทำได้ตลอดปีว่าจ้าง บริษัทฯ จะดำเนินการสับเปลี่ยนให้ทันที ภายใน 24 ชั่วโมง นับแต่ผู้ว่าจ้างร้องขอ
        2. บริษัทฯ จะจัดเจ้าหน้าที่ระดับสูงมาประสานงานตามความต้องการของท่านหรืออย่างน้อยเดือนละ 2 ครั้ง หรือมากกว่านั้นหากกรณีมีเหตุไม่
            ปกติ

        3. บริษัทฯ มีศูนย์วิทยุสื่อสารคอยตรวจสอบการทำงานของพนักงานรักษาความปลอดภัย และมีเจ้าหน้าที่สายตรวจคอยตรวจสอบการทำงาน
            ของพนักงานรักษาความปลอดภัยไม่ต่ำกว่า 2 รอบต่อวัน

        4. บริษัทฯ มีสายตรวจปฎิบัติการพิเศษซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่สายตรวจพิเศษเข้าตรวจตราพนักงานรักษาความปลอดภัยให้กับท่าน และสามารถเข้าไป
            ระงับเหตุได้ทันทีที่มีเหตุร้ายต่างๆ อุปกรณ์พิเศษบริษัทฯ จะนำมาใช้ในหน่วยยงานของท่านโดยพิจารณาจากความเหมาะสมของสถานภาพ
            หน่วยงานได้แก่

        วิทยุสื่อสาร
        อุปกรณ์อื่นๆ เช่น สมุดรายงานเหตุการณ์, ชุดเครื่องแบบ,เสื้อกันฝน,รองเท้าบู๊ท
        บัตรผู้มาติดต่อ ( Visitor) ภายในอาคาร และบัตรจอดรถยนต์,รถจักรยานยนต์        
    
        การติดตามผลงานและประสานงานตลอด 24 ชั่วโมง
        ทางบริษัทฯ จะจัดส่งเจ้าหน้าที่สายตรวจไปตรวจ ณ สถานที่ของผู้ประกอบการเพื่อตรวจสอบการทำงานของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย โดยไม่มีกำหนดเวลาที่แน่นอนในแต่ละวัน รวมทั้งมีการจัดส่งเจ้าหน้าที่ระดับสูงมาตรวจสอบการทำงานด้วยเช่นกัน
        นอกเหนือจากนี้เพื่อให้การติดต่อตามงานของบริษัทฯ เป็นไปด้วยดียิ่งขึ้น ในทุกๆ เดือนทางบริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฎิบัติงานมาเยี่ยมลูกค้า เพื่อตรวจสอบการทำงานของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ในการที่รับทราบถึงปัญหาและสิ่งที่ควรแก้ไขว่ามากน้อยเพียงใด (ปกติเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจะต้องเขียนรายงานเสนอผู้ว่าจ้างทุกวัน) และถ้าเป็นไปได้ทางบริษัทฯ เห็นควรให้มีการกำหนด การประชุมระหว่างลูกค้าและบริษัทฯ ตามความเหมาะสม เพื่อการสรุปปัญหาที่เกิดขึ้น ข้อเสนอแนะต่างๆ และอื่นๆ โดยการจัดทำเอกสารซึ่งจะเป็นความลับระหว่างบริษัทฯ กับลูกค้าโดยเฉพาะเท่านั้น
        ในกรณีที่ลูกค้ามีปัญหาในหน่วยงาน หรือเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยมีความบกพร่องต่อหน้าที่ ท่านสามารถติดต่อมา ณ ศูนย์ รับแจ้งเหตุของบริษัทฯ ได้ที่หมายเลข  02-138 2897  ทุกวันโดยไม่มีวันหยุด

        ความรับผิดชอบ
        บริษัท แสนฟ้า เซอร์วิส กรุ๊ป จำกัด จัดให้มีความรับผิดชอบในความเสียหายหรือสูญหายตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญาบริการรักษาความปลอดภัย  โดยการชดใช้ค่าเสียหายหรือสูญหายตามที่เกิดขึ้นจริง โดยหักค่าเสื่อมสภาพจากการใช้งาน 20 % และในวงเงินความรับผิดชอบขึ้นอยู่กับการว่าจ้าง พนักงานรักษาความปลอดภัย

[Back] 1 2 3 4 5 6 7
บริษัท รักษาความปลอดภัย  แสนฟ้า เซอร์วิส กรุ๊ป จำกัด  เลขที่  426/23   ถนน กาญจนาภิเษก แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กทม. 10250
Tel : 02-138 2897 080-609 2112 , 098-259 6728 Fax : 02-138 2898 Saen-fah @ Hotmail.com
 
  
view