หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา บริการ ลูกค้าของเรา ติดต่อ-สอบถาม


การรวมแถวเปลี่ยนผลัด
        ผลัดกลางวัน        กำหนดให้ รปภ. รวมแถว  เวลา  06.45  น.
        ผลัดกลางคืน        กำหนดให้ รปภ.  รวมแถว  เวลา  18.45  น.
                               โดยหัวหน้าชุดเป็นผู้รวมแถวและชี้แจงให้  รปภ.  ทราบคือ
                               1.  ชี้แจงคำสั่งหรือนโยบายของทางบริษัทฯ
                               2.  ชี้แจงปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นจากการทำงานแต่ละวัน
                               3.  ชี้แจงปัญหาอื่น เกี่ยวกับตัว รปภ. ที่ต้องปรับปรุงหรือแก้ไขให้ได้มาตรฐานตามลักษณะงาน   เป็นต้น


การเปลี่ยนผลัดของ  รปภ.
          ระยะเวลาการเปลี่ยนผลัด
                หัวหน้าชุด              เปลี่ยนผลัดทุกๆ            7       วัน
                พนักงาน  รปภ.        เปลี่ยนผลัดทุกๆ            15      วัน
        ทั้งนี้เพื่อให้  หัวหน้าชุด และ  รปภ.  ได้พบกันทุกผลัด

        การรับส่งเวรแต่ละผลัด
        กำหนดให้ผลัดที่เข้าเปลี่ยนเดินแถวเข้าไปตามถนนอย่างเป็นระเบียบทั้ง  2  ผลัด

การทำความสะอาดป้อมรักษาการณ์และบริเวณโดยรอบป้อม
                กำหนดให้ รปภ.  ประจำป้อมรับผิดชอบทำความสะอาดก่อนออกเวรเป็นประจำทุกวัน โดยหัวหน้าชุดเป็นผู้ตรวจสอบแต่ละวัน และสายตรวจของบริษัทฯ  ตรวจสอบอีกครั้งเมื่อเข้าตรวจหน่วย

การออกกำลังกาย
                     กำหนดให้  รปภ. มีการออกกำลังกายดังนี้
                     1.  ออกกำลังกายประจำสัปดาห์ละ  1  ครั้ง
                     2.  รปภ. ที่จะออกกำลังกายจะต้องเป็น รปภ. ผลัดกลางวันที่กำลังจะออกเวร โดยให้ รปภ. ผลัดกลางคืน
                          มาเปลี่ยนเวรตั้งแต่เวลา  17.00  น. และเตรียมพร้อมออกกำลังกายเวลา 17.30 – 19.00 น.
                     3.  กำหนดการแต่งกายของ รปภ. ให้แต่งกายครึ่งท่อนโดยใส่เสื้อยืดของบริษัทฯ
                     4.  กำหนดการออกกำลังกาย   
                                1.  วิ่งตามถนน ไป – กลับ ประมาณ  1  กิโลเมตร
                                2.  ท่ากายบริหาร  6  ท่า
                                3.  ฝึกท่าบุคคลมือเปล่าและท่าจราจรและสัญญาณจราจรต่างๆ
                                4.  อบรมเน้นย้ำการทำงานที่ผ่านมาและงานที่จะต้องทำต่อไป  ข้างหน้า      
                                5.  เน้นย้ำเกี่ยวกับระเบียบวินัยของ รปภ.  เป็นต้น    

        การสนับสนุน
        นอกเหนือจากพนักงานที่ปฎิบัติงานประจำหน่วยงานแล้ว ยังมีทีมสนับสนุนการปฎิบัติงานจากส่วนกลางเข้าตรวจตรา ตรวจสอบการปฎิบัตงานของพนักงานตามหน่วยงานทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง โดยจัดทีมงานดังนี้
        1.ทีมสายตรวจประจำ จะเข้าตรวจสอบ ตรวจการทำงานของพนักงาน ตลอด 24 ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุด
        2.ทีมสายตรวจพิเศษ จะใช้เจ้าหน้าที่ตำรวจหรือทหารในประจำการเข้าตรวจสอบ ตรวจตราการทำงานของพนักงานเพื่อเสริมจากสายตรวจประจำ
        3 ทีมฝ่ายปฎิบัติการ ส่วนใหญ่จะเข้าตรวจเยี่ยมพนักงานตามหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้กำลังใจการปฎิบัติงาน รวมทั้งรับฟังปัญหาจากผู้ว่าจ้างหรือพนักงานนำมาปรับปรุงแก้ไข วิธีการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

บริษัท รักษาความปลอดภัย  แสนฟ้า เซอร์วิส กรุ๊ป จำกัด  เลขที่  426/23   ถนน กาญจนาภิเษก แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กทม. 10250
Tel : 02-138 2897 080-609 2112 , 098-259 6728 Fax : 02-138 2898 Saen-fah @ Hotmail.com
 
  
view