หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา บริการ ลูกค้าของเรา ติดต่อ-สอบถาม


การปฏิบัติเกี่ยวกับมีผู้บุกรุก
        ถ้าเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยทราบหรือสงสัยว่ามีผู้บุกรุกเข้ามาในสถานที่ของผู้ว่าจ้างจะต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบโดยเร็วและอย่าให้ผู้บุกรุกรู้ตัวเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจะต้องเฝ้าดูไม่ให้ผู้บุกรุกคลาดสายตาและควรบันทึกรูปร่างลักษณะต่างๆของผู้บุกรุกไว้ด้วย  เช่น   เพศ   ความสูง   อายุ  สีผม  ทรงผม  ลักษณะใบหน้า  หู  ตา  จมูก  ปาก  การแต่งกาย  ท่าทางการเดิน  สำเนียงการพูด  หากนำยานพาหนะมาด้วยให้บันทึกชนิดของยานพาหนะ   หมายเลขทะเบียน   สีรถ   หรือตำหนิอื่นๆ ไว้ด้วย การจับกุมผู้บุกรุกควรจะกระทำเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจมาถึงและให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นผู้จับกุม   ซึ่งจะทำได้ง่ายและปลอดภัยกว่าการที่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยดำเนินการจับกุมเอง

การตรวจสอบบุคคลหรือยานพาหนะที่จะเข้าในบริเวณสถานที่ของผู้ว่าจ้าง
        เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จะต้องตรวจสอบบุคคลภายนอกผู้มาเยี่ยม   โดยเฉพาะผู้ที่ไม่เคยพบเห็นหรือรู้จักจะต้องไม่อนุญาตให้เข้าไปในบริเวณสถานที่ของผู้ว่าจ้างเป็นอันขาด

การตรวจสอบบุคคลและยานพาหนะ  เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยควรจะสอบถามหรือปฏิบัติดังนี้
               1.  ถามชื่อ , ที่อยู่ , ธุระ , ต้องการพบใคร , ใช้เวลานานเท่าใด
               2.  ขอตรวจดูบัตรประจำตัวประชาชน , ใบขับขี่ , บัตรข้าราชการ   หรือบัตรอื่นๆที่สามารถใช้เป็นหลักฐานในการแสดงตัวได้
               3.  หากมีการกำหนดให้บันทึกหลักฐานในสมุดบันทึกการผ่านเข้า – ออก   หรือเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเห็นว่าควรบันทึกไว้เป็น
                    หลักฐานก็ให้จดบันทึกหรือลงหลักฐานไว้ให้เรียบร้อย

               4.  หากเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยสงสัย  อาจมีการเซ็นต์ชื่อในสมุดบันทึกการผ่านเข้า -  ออก พร้อมตรวจสอบลายเซ็นกับหลักฐาน
                    แสดงตัวที่นำมาแสดงให้ถูกต้องตรงกัน

               5.  หลังจากที่ตรวจสอบเสร็จแล้วจะต้องแจ้งให้ผู้ถูกระบุว่าต้องการเข้าพบทราบเสียก่อนหากอนุญาตให้เข้าพบได้จึงอนุญาตให้เข้าไปได้

การตรวจค้น
               เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจะต้องตรวจค้นทุกคนต้องผ่านเข้า -  ออก  โดยเฉพาะหากทำการกำหนดเป็นระเบียบ  หรือข้อบังคับจะต้องถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด   เว้นแต่กรณีผู้ว่าจ้างได้กำหนดให้มีการยกเว้นเท่านั้นการตรวจค้นบุคคลและยานพาหนะ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจะต้องทำโดยละเอียดและจะต้องปฏิบัติด้วยความสุภาพเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจะต้องยินยอมให้สายตรวจหรือเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ  หรือผู้ว่าจ้างค้นตัวหรือยานพาหนะของตนทุกครั้ง

        การเปลี่ยนกำลังเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
        เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจะถูกเปลี่ยนต่อเมื่อมีการร้องของจากลูกค้า ในกรณีที่เห็นสมควรหรือเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ เช่น ทุกๆ 3 เดือน ฯลฯ หรือทางบริษัทฯ ได้พิจารณาเห็นว่าเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยผู้นั้น ไม่มีประสิทธิภาพในการทำงานเท่าที่ควร ทางบริษัทฯ จะต้องแจ้งด้วยวาจาหรือลายลักษณ์อักษรให้ลูกค้าทราบเพื่อชี้แจงเหตุผลในการขออนุญาตเปลี่ยนแปลงบุคลากรเป็นประจำทุกครั้ง ซึ่งในกรณีที่ลูกค้าไม่เห็นด้วย บริษัทฯ จะถือดุลยพินิจของลูกค้าเป็นสำคัญ (ในกรณีเร่งด่วนทางบริษัทฯ อาจจะโทรศัพท์เพื่อขอคำปรึกษาจากลูกค้าก่อน) อนึ่งในการส่งกำลังพลหรือเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในแต่ละครั้ง ทางบริษัทฯ จะนำส่งประวัติและรายละเอียดของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยไปด้วยเป็นประจำทุกครั้ง

บริษัท รักษาความปลอดภัย  แสนฟ้า เซอร์วิส กรุ๊ป จำกัด  เลขที่  426/23   ถนน กาญจนาภิเษก แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กทม. 10250
Tel : 02-138 2897 080-609 2112 , 098-259 6728 Fax : 02-138 2898 Saen-fah @ Hotmail.com
 
  
view