หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา บริการ ลูกค้าของเรา ติดต่อ-สอบถาม


          หน้าที่โดยทั่วไป
        เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยมีหน้าที่ปกป้องดูแลชีวิตและทรัพย์สินของผู้ว่าจ้างไม่ให้ได้รับความสูญหายเสียหาย  รวมทั้งการป้องกัน
        อัคคีภัย, ผู้บุกรุกเข้าไปในเขตหวงห้าม, ป้องกันการโจรกรรมและอาชญากรรม  การสูญเสียอื่นๆตลอดจนความเสียหายต่างๆในอันที่จะทำให้ผู้ว่าจ้างต้องสูญเสียผลประโยชน์ไป

        เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ  และเชื่อฟังคำสั่งโดยชอบของผู้บังคับบัญชาโดยเคร่งครัด

ความรับผิดชอบในหน้าที่
        1.  เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจะต้องอยู่ปฏิบัติหน้าที่ในจุดหรือบริเวณที่กำหนด ( หากมีการกำหนด  )     
        2.  เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจะละทิ้งหน้าที่ไปก่อนที่จะมีผู้เข้ารับเวรต่อเนื่องไม่ได้  ต้องรอจนกว่าจะมีผู้ที่มาเข้า
             รับเวรก่อนจึงจะออกไปจากสถานที่ได้  ( เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาตั้งแต่ระดับสายตรวจขึ้นไป )
        3.  เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจะต้องมาถึงจุดที่ทำงานก่อนเวลาทำงาน  ( อย่างน้อย  15  นาที )  เพื่อรับส่งมอบ
             งานและประสานงานระหว่างพนักงานด้วยกันในผลัดเก่า  และเมื่อเสร็จภาระหน้าที่แล้วให้ออกนอกสถานที่โดยทันที  ไม่อนุญาตให้อยู่ใน
             บริเวณสถานที่ทำงาน

        4.  เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งที่ทางบริษัทฯ  ได้กำหนดไว้เท่านั้น
        5.  ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างหรือบุคคลอื่นขอร้องให้ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดหรืองานพิเศษ จะต้องได้รับอนุญาตจากทางบริษัทฯ เสียก่อนจึงจะปฏิบัติได้
        6.  การตัดสินใจที่จะทำอย่างหนึ่งอย่างใดที่บริษัทฯ  มิได้กำหนดให้  หากเกิดความเสียหายหรือมีผู้เรียกร้องให้ชดใช้ค่าเสียหายนั้น  
             เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบเอง

        7.  เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตื่นตัว  รวดเร็ว   และจะต้องพร้อมที่จะเผชิญกับเหตุการณ์ในทุกรูปแบบ
        8.  เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจะต้องเตรียมเครื่องมือ   อุปกรณ์    ซึ่งจำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานที่ทางบริษัทฯ  ให้นำติดตัวไปและ
             พร้อมที่จะใช้งานตลอดเวลา

        9.  เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจะต้องปฏิบัติตามตารางเวลาที่กำหนดไว้
       10. เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจะแลกเปลี่ยนเวลาการปฏิบัติหน้าที่ระหว่างพนักงานด้วยกันเองไม่ได้เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากสายตรวจ 
             หรือหัวหน้าแผนกปฏิบัติการก่อนจึงจะ
สามารถปฏิบัติได้

       11. การหยุดพักรับประทานอาหารจะต้องทำตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา หรือตามเวลาที่ทางบริษัทฯ  กำหนดไว้
       12. ห้ามนำบุคคลภายนอกที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานของตนเข้าไปในสถานที่ทำงานของผู้ว่าจ้าง  ไม่ว่าจะเป็นญาติหรือเพื่อน   
             หากพบเห็นถือว่าเป็นความผิดร้ายแรงการรายงานเหตุการณ์
        1.  เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจะต้องรายงานเหตุการณ์ทุกๆครั้งที่มีเหตุการณ์สำคัญๆ
        2.  เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจะต้องเขียนรายงานเหตุการณ์ ( ตามแบบฟอร์มรายงานเหตุการณ์ ) ไว้เป็นหลักฐานทุกครั้งที่มีเหตุการณ์
             สำคัญๆ ที่ควรต้องรายงานหรือตามระเบียบคำสั่งที่
กำหนดไว้ในสถานที่นั้นๆ

        3.  แบบรายงานเหตุการณ์   จะต้องมีสำเนาแบบทุกครั้งใบหนึ่งส่งผู้ว่าจ้าง  อีกใบหนึ่งให้กับสายตรวจหรือบริษัทฯ  แล้วแต่กรณี
        4.  การรายงานเหตุการณ์   หากเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งและการมีผลกระทบถึงบริษัทฯ  จะต้องแจ้งผู้ว่าจ้าง  หรือบริษัทฯ  ทราบโดยเร็ว
             เช่น โทรศัพท์ ฯลฯ

        5.  เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจะต้องรายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติของลูกจ้าง  ในกรณีที่บุคคลเหล่านั้นฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการ
             รักษาความปลอดภัย หรือก่อกวนให้เกิดสถานการณ์ยุ่งยากต่อผู้ว่าจ้างหรือสถานที่ทำงานนั้นๆ  ต่อหัวหน้างานหรือสายตรวจ หรือผู้ว่าจ้าง
             ทราบโดยทันที


บริษัท รักษาความปลอดภัย  แสนฟ้า เซอร์วิส กรุ๊ป จำกัด  เลขที่  426/23   ถนน กาญจนาภิเษก แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กทม. 10250
Tel : 02-138 2897 080-609 2112 , 098-259 6728 Fax : 02-138 2898 Saen-fah @ Hotmail.com
 
  
view