หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา บริการ ลูกค้าของเรา ติดต่อ-สอบถาม


หัวข้อการฝึกอบรมตามหลักการ การรักษาความปลอดภัย

            1.  งาน รปภ.  มาตรฐานทั่วไป
                       1.1  การฝึกระเบียบวินัย บุคคลท่ามือเปล่า
                       1.2  การฝึกการสังเกตการณ์
                       1.3  การฝึกท่าเดิน
                       1.4  การฝึกช่วยชีวิต
            2.  การป้องกันและปราบปราม
                       2.1  ฝึกการจับกุม
                       2.2  ฝึกต่อสู้ด้วยมือเปล่า
                       2.3  ฝึกการดับเพลิง
                       2.4  กฎหมายเกี่ยวกับ รปภ.
             3.  งานบริการ
                       3.1  การบริการลูกค้า
                       3.2  การช่วยเหลือลูกค้า
                       3.3  มารยาทต่อลูกค้า  
             4.  การประชาสัมพันธ์
                       4.1 อบรมให้รู้จักผู้บังคับบัญชา
                       4.2  ให้รู้จักที่ตั้งร้านค้าต่างๆ ภายในหน่วยงาน
                       4.3  สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับข้อห้ามของหน่วยงาน
                       4.4  การประชาสัมพันธ์ตามที่ศูนย์แจ้งมา
                       4.5  ปลูกฝังจิตสำนึกในการปฏิบัติหน้าที่
                       4.6  ให้ภูมิใจและรักในอาชีพ

การคัดเลือกบุคลากร
          1. ชายไทยอายุตั้งแต่  20– 45 ปี
          2.  ความสูง  160  ซม.  หรือมีความเหมาะสม
          3.  มีความรับผิดชอบปฏิบัติตามระเบียบวินัยของบริษัทฯ
          4.  ผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตรงานรักษาความปลอดภัย

แหล่งที่มาของบุคลากร
         1. รปภ. เดิมที่มีอยู่แล้วแต่คัดเลือกให้ได้ตามคุณสมบัติ
         2. การจ้างค่าแรงสูงกว่า เพื่อจะมี รปภ.ย้ายเข้ามาสมัครทำ ให้มีโอกาสในการคัดเลือกมาก
         3. ตามสายการจัดหางานที่บริษัทฯ วางใจ

เครื่องแบบและอุปกรณ์ประจำตัว
        จะต้องดูสะอาดและเรียบร้อยเสมอ ถ้าหากตรวจพบว่ามีการละเลยต่อสิ่งเหล่านี้ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ผู้นั้นจะถูกลงโทษตามระเบียบวินัยทันที สำหรับในส่วนของอุปกรณ์ที่ใช้งานได้ตลอดเวลา กรณีอุปกรณ์ชำรุดหรือไม่ครบถ้าหากไม่มีการแจ้งให้บริษัทฯ ทราบจะถือว่าเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยผู้นั้นบกพร่องต่อหน้าที่อย่างรุนแรง

บริษัท รักษาความปลอดภัย  แสนฟ้า เซอร์วิส กรุ๊ป จำกัด  เลขที่  426/23   ถนน กาญจนาภิเษก แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กทม. 10250
Tel : 02-138 2897 080-609 2112 , 098-259 6728 Fax : 02-138 2898 Saen-fah @ Hotmail.com
 
  
view